678381-inten­siv­sta­ti­on

678381-inten­siv­sta­ti­on

Abb. oben: